អំពី EEPS

ការផ្តល់សេវាកម្មដែលមានទំនួលខុសត្រូវ ត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកអនុវត្តគម្រោងដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់

ក្រុមហ៊ុន EEPS Co., Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផ្នែក MEP (ប្រព័ន្ធមេកានិក,ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី, ប្រព័ន្ធទឹក) ដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់សាល់មួយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងជាអ្នកឯកទេសខាងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិក្នុងអាគារ (Building Automation Systems) និងប្រព័ន្ធចែកចាយតង់ស្យុងមធ្យម-ប្រព័ន្ធផ្តាច់/ភ្ជាប់ស្វ័យប្រវត្តិ (Medium Voltage Distribution & Grid Automation)។

EEPS មិនត្រឹមតែផ្តល់សេវាកម្មដំឡើង និងថែទាំប្រព័ន្ធ MEP ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលអគ្គិសនីដូចជា៖ Switchboards, Switchgear និង Transformers ជាដើម។ លើសពីនេះ ការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ប្រព័ន្ធ Solar & Energy Storage System ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាសេវាកម្មដែលមានអាទិភាពចម្បងក្នុងចំណោមអាជីវកម្មរបស់យើងផងដែរ ដែលវាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថេរភាពថាមពលនាពេលអនាគត។

ផលិតផល

ផលិតផលអគ្គិសនីដែលមានគុណភាព

អតិថិជន

យើងបានផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនជាច្រើន

ដៃគូរសហការ

ភាពជាដៃគូរសហការជាមួយម៉ាកល្បីៗ

Main Menu