ការរចនា និងការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី

ក. ការរចនា និងការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតង់ស្យុងទាប

 • ដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក្នុងអាគារ (LV/ELV)
 • ដំឡើងទូរចែកចាយ (MDB)
 • ដំឡើងភ្ជាប់ស្វ័យប្រវត្តិ (ATS)
 • ដំឡើងទូរ Capacitor Bank

ការរចនា និងការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី

ខ. ការដំឡើង និងធៀបចំបណ្តាញប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យម

 • រៀបចំខ្សែបញ្ជូនពីលើអាកាស/ក្រោមដី
 • ដំឡើងបន្ទប់ត្រង់ស្វរ និងប៉ុស្តិ៍ចល័ត
 • ដំឡើងត្រង់ស្នូរលើបង្គោល
 • ដំឡើងកាត់ផ្តាច់ Switchgear

ការរចនា និងការដំឡើងប្រព័ន្ធមេកានិច

 • ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូល
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ (AHU)
 • ប្រព័ន្ធបូមកំដៅ

ការរចនា និងការដំឡើងប្រព័ន្ធទឹក

 • ដំឡើងប្រព័ន្ធទឹកស្ទួយ
 • ដំឡើងប្រព័ន្ធលូ
 • ដំឡើងបំពង់សំណល់
 • ដំឡើងបំពង់ក្រោមដី
 • ដំឡើងប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់ និងទឹកក្តៅ
 • ដំឡើងប្រព័ន្ធម៉ូទ័របូម
 • ដំឡើងប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យ

ផ្គត់ផ្គង់ និងដំឡើងប្រព័ន្ធសូឡា

 • Solar energy storage
 • Bidirectional DC/AC Converter
 • Power conversation system
 • Li-ion Battery
 • UPS

ការតំហែទាំ និងត្រួតពិនិត្យ

 • ត្រួតពិនិត្យថែទាំបង្ការ
 • ត្រួតពិនិត្យការកែតម្រូវ

Main Menu