ឈ្មោះគម្រោង: អុីអនម៉ល មានជ័យ

ទីតាំងគម្រោង: ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ឆ្នាំដំឡើង: 2023

ផលិតផលកសវាកម្ម: ដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី (សាលប្រជុំ និងចំណតរថយន្ត)

Main Menu