ឈ្មោះគម្រោង: ដំរីផាក ៥៩៨

ទីតាំងគម្រោង: ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

ឆ្នាំដំឡើង: 2021

ផលិតផលកសវាកម្ម: ដំឡើងត្រង់ស្វូរ និងទម្លាក់ខ្សែភ្លើងខាងមុខ

Main Menu