ឈ្មោះគម្រោង: Vattanac Lifestyle Park

ទីតាំងគម្រោង: ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ឆ្នាំដំឡើង: 2022

ផលិតផលកសវាកម្ម: ដំឡើងត្រង់ស្វូរស្ងួត

Main Menu