ឈ្មោះគម្រោង: សាលារៀនចំណេះទូទៅ រ៉ូជុង កម្ពុជា

ទីតាំងគម្រោង: ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ឆ្នាំដំឡើង: 2022

ផលិតផលកសវាកម្ម: ដំឡើងត្រង់ស្វូរ និងទូរចែកចាយ

Main Menu