ការថែទាំ និងជួសជុលត្រង់ស្វូរម៉ាទ័រ

ផង់ធូលីក្នុងបរិយាកាស និងការឡើងស្លែលើបន្ទះផ្ទាំងសូឡាជាក្កតានាំអោយផលិតភាពរបស់ប្រព័ន្ធសូឡាធ្លាក់ចុះ ដូច្នេះដើម្បីរក្សាអោយបានផលិតភាពខ្ពស់នៃការផលិតថាមពលអគ្គិសនី ការថែទាំដ៏ចាំបាច់បំផុតនៃប្រព័ន្ធសូឡា គឺការលាងសម្អាតបន្ទះសូឡា ឬការងារដ៏ទៃទៀតដូចជាការពិនិត្យដំណរភ្ជាប់ និងប្រព័ន្ធបញ្ជាផ្សេងៗ។ ការណែនាំជាទូទៅក្នុងដំហែរទាំប្រព័ន្ធសូឡា បន្ទះផ្ទាំងសូឡាគួរតែត្រូវបានលាងសម្អាតយ៉ាងយូររៀងរាល់ ៣ខែ ទៅ ៦ខែ ម្ដង់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយផ្អែកលើកត្តាទីកន្លែង និងកម្រិតធូលីក្នុងបរិយាកាស តម្រូវការនៃការសម្អាតអាចកើនឡើងកាន់តែញឹកញាប់៕

Main Menu